Weser-Elbe-Tour
Tour 1 vun Nordholz no, mool sehn, jümmers de Nees lang

Nu geiht dat woller los. Dat juckt mi schon all lang, jümmers wenn de Sünn mool achter‘ Wulk‘n rutkekt un dat so‘n bet‘n komodiger ward, dat heet nich ünner 0 Grod, denn, denn fangt dat an. Also, Mopped rut ut‘e Garaag, Kuffer anbröcht, rin un de Moppedplünn‘, Helm op, Hannschoh an ropp op denn Bock. Wo dat wietergeiht, weet jedeen de ok föhrn deit. Hinsett‘n, mit‘n Moors hen unher rüüsch‘n, bit all Falt‘n rut sünd, un nu denn Anlasser drückt. Un se kümmt op‘n Slaag. Man düüse Sound. Dann Gang rin un suuutje loot, bit an de Stroot, koomt keen. Gas geev‘n un loot. Oh Mann!!! Also dat gung links rüm, op de Kreisstroot, rut ut‘t Dörp in Richt Spiek-Neefeld (Spieka-Neufeld).

Bit dorhen geev dat ´n poor schöön Krümm (Kurven), dat Geföhl is dor, de Stroot‘n dröög, also mit bet‘n mehr Moot in de Krümm. Op de linken Siet is kört vör‘n Diek de Fischhöker Kocken, de hett de ierste Krabbenpuhlmaschin buut un dor smeckt ok de Fischweck‘n goot.

Denn över denn Deichweg halvig lings ropp op‘n Diek un denn rünner to de Knoot- (Krabben)schipps. De leeg‘ ok all op Grund, is Ebbe. Dat heet , keen Woter dor, is all wech, kümmt all 12 Stünn woller trüch. Kunnst noseh‘n ünner = nolees‘n ok in Platt.

Dat Weer is kloor, dorüm kunnst wiet kiek‘n, langs de Priel‘, de sünd affsteek‘n mit Prigg‘n, dat heet, dat sünd so spirrig Holtbüschel, de op lang Stang bunn‘n sünd un ut sehn as so in de Watt steek‘n Hexenbessen. Doran köönt sik de Knottfischer richt‘n, wenn se rutföhrn to‘n fisch‘n or woller trüch koom‘n. Düsse Prigg‘n weern overs jedeen Johr, or wenn sik de Prielloop ännert, nee affsteckt. De Seilschipps un de Motorboot‘ sünd nich door, sünd all an Land inloogert.

Also wieter, trüch op‘n Deichweg in Richt Cappel-Neufeld, dor geef dat nix besünners, blots över‘n Diek röver un denn schalls de Freikörperkultur-Stränn sehn köön‘n. Wieter no Dorm-Neefeld(Dorum-Neufeld), dat geiht rechts hoog un glieks woller rechts, no dörtig Meters büst op de Diek-krone. Dor hest denn op de link‘n Siet een Denkmool vun een Diekbauer, he stütt sik komodig or ok mööd, op sien Koor. Links rünner geiht dat no de Soltwoterwellenbad un een gant fein Eetlokool, de Strandhalle, kunnst all‘t eet‘n, smeeckt echt goot, un hest‘n gant fien‘n un wiet‘n Utblick op dat Watt. Un dor boven is ok de Kurverwaltung. Op de recht‘n Siet rünner, steiht op de link‘n Siet een lütt Huus, dor geef‘ de Knoot-fischer ehrn Fang aff. Op düsse Plattform stohn in de Sommertiet ok noch‘n poor Freet- un Drinkbuud‘n. Un denn is door ok noch de Campingplatz un dorno, dor steiht dat niege Wohrteek‘n vun Dorm-Neefeld, de mit veel Opwand, de Lüchttoorm Over-Eversand

mit Pontongs un Hubschruuver henbröcht un installert worrn. Is da inricht un mit Farv anpöönt un een goot Trepp is ok anbackt worrn. Wann du dorop gohn kunnst, is op de Siet vun www.landwursten.de/Wursterland notolees‘n. In‘n Hafen ligg‘n de Knottschipp‘ ok all op‘n Dröög‘n, denn hier is ok keen Woter. Goot, is all‘n noch dor, kunn nu wieter. Trüch över de Diekkrone un, halt -Stop- glieks op de recht‘n Siet is een Koffi-Kröger, is‘n Dreep vun us Moppedfohrer un op de Anner Siet is een nieget Lokool, de Wattwurm, dor smeckt dat ok all goot, nu wieter, grood ut dör‘t lütt Dörp. Op de link‘n Siet is so een lütt Diek (Teich) . Door hefft se een Aalköining henleggt mit een Kron‘ op‘n Dötz.

Wieter op den Sieltrift op de K68, in Richt Dorm, föhrn wi overs rechts an vörbi, dat geiht över Engbüttel döör Misselwarden, -- de hefft dor in ehr Dörp een ool‘t Pastorenhuus, dor finn‘ aff un an mool wat statt. Musik or Vördräg usw. -- kört no düsset Dörp koom‘n wi an de L129 , no links geiht dat no Mulsum, dor wo jümmers in Augustmaand dat Kluuvstockjumpen (wat dat is, streiht ok op een vun mien Siet‘n) dörföhrt ward. Ik föhr overs rechts no Wremen. Dor sünd wi denn op de Wurster Landstroot, vun dor geiht dat aff no‘n Hafen. Dovör op de recht‘n Siet is dat Wattenfischer- museum, een Besöök doot Not. Un dorno rechts, op de link‘n Siet steiht een oole Knootkohn, in de Strandstroot, de geiht bit to‘n Hoben (Hafen). Un wenn man dor bov‘n op‘n Diek steihst, man, dat is‘n Bild, een Utblick. Vör di is dat Watt un wieter but‘n is de Werser, dor wo all de grott‘n Schippe no Bremerhoben föhrn. Meenst de sünd glieks ünner Land un to‘n griep‘n dichtebi. Un kunnst ok de anner Siet vun de Werser sehn, dor is ok noch dat lütt Dörp Fedderwarder-Siel un Langwarden, un ´n bet‘n wieter no Süd‘, geev dat dat Dörp Blexen, dat vör lang Tiet een wichtig Roll in de Wirtschaft speelt hett. Denn de Butjardinger, dat is dat Land op de anner Siet, weern mool groode Schaaps-tüchter ween. Op denn Diek op de link‘n Siet hefft se een groooot Hotel hinbuut. So as Hotel süht dat jo ganz goot ut, overs op düss‘n Platz, also nee, pass‘ överhuupt nich dorhen. Overs dorvör is dann ünnen de fein Kutterhoben, de Schipps liggen ok hier noch op‘t Drööge, worüm weest jo. Vör de Hoben is een Platz, wo in de Sommertiet ok veel Freetbud‘n stohn, un ok een Schiethuus, dormit man dat wat man eet‘n hett ok glieks woller affdrück‘n kunn. Achter de, geiht dat wieter op de anner Siet un dor geiht dat no dat niege Wohrteken vun‘t Wremer-Deep, de Lüchttoorm „de lütt‘ Preuße“.

De hett dat mool in echt geev‘n, is affet‘n un nu woller opbuut worrn. De hett sien eeg‘n Lüchttoormwärter, de mokt dat ok freewillig un verkloort den besökern wat se weet‘n wüllt. Wenn woller trüch gehst, is op de link‘n Siet een Lütt Feerdbuud‘. Dor kunnst wat in Opdrag geev‘n un dorno leggst di in een Sünnstohl orer op een Stohl un dor bringt di de Kröger dat denn hen. Jou, nu woller trüch, döör Wremen dör, overs nu links rüm, no tweehunnert Meter geiht rechts een Stroot aff. De Wremer Specken heet un de K 66 is, de geiht no Sievern. Un groot dor tegen över mookt se jedeen Mittwoch in Sommer een groodet Dreep‘n un dat het: De Grille. Dor is denn in denn Kurgoorn vun Wremen mennig veel Bud‘n opboot,vör Fischeet‘n, Fleescheet‘n un ok Beer un Bruus. Düsset Dreep‘n geiht jümmers üm Klock söven loot. Schall‘t, over denn is keen Platz mehr to kreeg‘n, also Klock söss is denn nich to fröh. De Grille

Kört vörn Bohnövergang links, geev dat een Koophall mit all dat wat man sik vörstell‘n kunn, wat so an de Küst mookt un bruukt or ok nich bruukt ward. Ik föhr wieter in Richt Sievern. Vun dor ut op de ole B6 hüüt is dat de L 135 un op de kumm ik gau woller no Huus. Ik mark mien‘n Moors un Dörst heff ik ok, op mien good‘n Sylter rode Grütt. Is ‘n Frücht‘teei, de smeckt sowat vun goot!!!!

Jou, ik meen dat weer een prima Fohrt ween. Un jichtenswann föhr ik dann vun Wremen in Richt Imsum und Wieter dör denn Hoben vun Bremerhoben. Bit to‘n next‘n Mool op een anner Tour.