Rezepte : Anwies'n to'n Kok'n un Brod'n

Anfang < trüch
Kohlwecken

Du büst an de Reeg

Welsfilet

Höhnerfleeschbäll

Futtjes

Neege Matjesfilet

Fleesch vun't Beest

Fischfilet in Boddermelk-Dill-

Füllt Pannkoken

Smoorkohl

Fischfilet inpackt

Kalkuunbost inwickelt

Krümelhack un Arftenreis

Brokkoli överback'n

Wittbroot met Knoot un Ei

Kalkuunbost met Verbaast

Gröönwoorpann (Purree)

Ei un Tomaat met Apetietselt

Fischfilet op Zippel-Banane

Een bannig fix Pann

Höhnermägen met Poggenstohl

Gröönwoorsalaat

Gurkensoop

Gröön' Gurk'nsoop

Suurkohllachs

Schnüsch

Tomaat'nsoop

Zippelmangopann

Gröön Bohn'npann

Kees un' bet'n wat dorünner

Sülverlenk un Bilag

Knud‘s Matjespott
< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kohlwecken

Quarkmehldeeg för good 14 Kohlwecken

25o g Mehl

25o g Quark

25o g Bodder,Prise Solt,

1 Prise Backpulver

1 Dag köhl stellen

Mengels för de Temmel

75o g Wittkohl ganz lütt snied'n un in Soltwater blancheern un affköhl'n lot'n.

5oo g Hack

15o g Zwiebeln

8o g Tomate

2oo g Gouda

9 Schiev'n Mettwuss

3 Eier

3 El Paniermehl

3 El Curryketchup Solt, Peper, Krüder,

all tohoop mengeln un affsmecken. Deeg to'n Veereck utroll'n, de Temmel rin, Ränder met Eigeel över strieken un ümslaan un but'n ok alln's met Eigeel över strieken. Met de Rand na ünnen op een Backblick doon un för 35 Menuut bi 22o o backen. Dorto langt man ganz na Smack Brod- or Soltkantüffeln un een düüster Kohlstipp un wenn dat nee nicht noog Kohl is, kunnst jo vun de Kohlrest no Smoorkohl mook'n un de ok als Bilage opdrag'n.


< trüchDu büst an de Reeg ik mutt Wäsch ophängen, seggt mien Fro


1 Stang Purree

½ Schief Sellerie

2 Stk Wusseln rein mook'n un in lütt Stick snied'n un in een Pann met

½ Tl Planzenfett brod'n, un de

2 Stk Spitzpaprika ok rein mook'n un lütt snied'n un

1 Büdel Kokosmelk met dorto, krüd'n met

½ Tl Indisch Krüder

1 El Wousterstipp un met

'n bet'n Melk gorkok'n lot'n. Krüden met Petersill un Krüdersolt. In de Twüsch'ntiet

½ Tass Reis met 1 Tass Water in de Microwell för

7 Minut‘ gor koken un ok met in de Pann. So, nu noch `n bet'n brodeln lot'n, affsmeck'n un op Teller. Good Smacht


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Welsfilet un bet'n wat dorto


3oo g Welsfilet

50 g Zippel

2 El rood' Linsen

1 Stang Purree

15o g Nudeln

5o g Schinken

2 El Smand

1 El Marreddig

1 Tl Planzenfett met Boddersmack

'n bet'n Melk un Gröönwoorbröh un Peper


Denn Purree rein mook'n un gaanz lütt snied'n un met 'n bet'n Woter kok'n. Nu de Linsen met 2x soveel Woter in de Microwell un een Messspitz Gröönwoorbröh dorto un 1o Min gor koken, aff un to mol no kieken un ümröhr'n un wenn nödig Woter dorto. Nu de Zippel affpell'n un lütt snied'n un met 1 Tl Planzenfett met Boddersmack un de Schinken lüttsnied'n dorto un glöösig brod'n. Nu de in twee Stick snied'n Wels dort. Scharp anbrod'n, ümdreih'n un krüd'n met Fondor un 'n bet'n Peper krüden. Nu sünd ok de Linsen gor. Op'n grood'n Teller de Linsen op een Klacks, op een anner Stee de met Peper un Smand un Fondor affsmeckt Purree, nu de good brod'n Wels dorto un as Stipp de Zippel met Schinken överhen. Good'n Afftiet


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Höhnerfleeschbäll


25o-275g Höhnerfleesch, ik harr dat Fleesch vun twee Hähnchenschenkel met Bostfleesch nohm'n, vun

Knak'n affpult, in een Maschin lütt mookt,

1 Ei dorto un Krüder

iesdrög Petersill ,Basilikum, Solt,

1 Gurk un Cayennepeper,

1-2 EL Paneermehl un alln's good vermengeln. Een Pann hitt mook'n un

1 Tl Bodder rin doon. Nu mookst lütt Bäll ut düss' Fleesch, in de Pann un 'n bet'n platt mook'n. Wenn all in de

Pann sünd, de Hitt rünner dreih'n un suutje vör sick hen brod'n lot'n. Kört bevör de Fleeschbäll gor sünd,

rünner vun'n Aven Deckel bov'n op un warm hol'n. Dorto mook'n wie

100 g Zippel in Schiev'n snied'n un in

½ Tl Öl anbrod'n. Dorto kummt no

2 Schiev'n Sellerie, ok lütt snied'n,

½ Paprika lütt snied'n un

200 g Roosenkohl,

1 El Brod'nsooßpulver un 'n bet'n Water, Deckel op de Pann un gor smoor'n lot'n. Alln's denn scheun op'n

Teller drapeern un opdrag'n. Good Smacht


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Futtjes


Wat finet vun een Hallig (Langene?) för de koolt'n Winterdaag, orer wenn good' Frünn tohop koom'n


750 ml Melk met

5o g Gries opkok'n un good ümröhr'n, affköhl'n lot'n, dorto kom'n nu

6 Eier, vörher good vermengeln, ok good ünnerröhr'n. Nu

1 Wörpel Geest met'n bet'n Sucker un Melk anmook'n un ok ünnermengeln, dorto mookst

noch'n bet'n Zitroonschaal un

½ Tl Kardamom un een Pries Solt. Nu

5oo g Mehl in een Schöötel doon un

25o g Rosinen rin, 'n bet'n ünner hev'n un ok met in de Schöötel un alln's good vermengeln un so bi twee Stünn met'n Dook affdeckt warm stohn lot'n. In de Twüsch'ntiet mookst Boddersmolt or good't Öl in een Pann hitt un dann met'n Eet'nlöpel wat vun de Deeg nohm'n un in dat Öl/Boddersmalt doon un so lang bin'n lot'n, bit de Futtjes goldbruun sünd. De Rosinen kunnst vörher ok in Rum legg'n. Schall ok good smeck'n.

Good'n Afftiet


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Neege Matjesfilet

met Snippelbohn un Speckstippe


3oo g neege Kantüffel

1 Tl Kööm

1 Speckswoort

1 Pries Solt

25o g Snippelbohn

1 Twieg Bohnkruut, 'n bet' Solt, Peper, Sucker

1 El lütt wörpelt Speck

1 El lütt wörpelt Zippeln

1 Bund Bohnkruut

5o g lütt wörpelt Speck

2o g lütt wörpelt Zippeln

'n bet'n Petersill

4-6 Matjesfilets

1 rood Zippel


Woans ward dat mookt:

Neege Kantüffeln met 'n Metallswamm affriev'n un reinmook'n. Dann met Soltwater un Kööm kok'n. De Snippelbohn met de Speckswoort, de Twieg krall Bohnenkruut in Soltwater kok'n. De Bohn schall'n avers noch Biet harrn. Dormi de Bohn een schöön Color behol'n, se met een Schuumkell in met Sucker un Solt ansett Ieswater hol'n un affschreck'n. Vör de Opdrag'n in utlot'n Speck un een Tl lütt wörpelt Zippel un reglick Bohnenkruut answenk'n, denn met 'n bet'n Bohnenfond vun Blancheer'n hitt mook'n. Met Solt, Sucker un Peper affsmeck'n. För de Speckstipp fien Speck- un Zippelwörpel anbrod'n, 'n bet'n Petersill todoon un de Speckstippe aver noch hitt opdrag'n.

Un nu de Matjesfilets op lütt mookt Ies met de roote Zippelkrings opdrag'n. Dorto de neeg'n Kantüffel met de Snippelbohn un de Speckstipp rek'n.


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fleesch vun't Beest

op Belgian Oort


1ooo g Beestfilet

1 Taß Mehl

3 Buddel Beer (Pils)

1oo g Zippel

4 Schiev'n Broot

½ Ltr Beestbröh

scharp'n Semp,Peper, Solt un Eernuttöl


un so ward dat mookt:

Zippeln utpell'n un lütt mook'n, dat Broot de Rinn affsnied'n, dat Beestfleesch in groff Wörpel snied'n un in een Büdel met Mehl doon un good dörchschödel'n, dormi ok över al dat Mehl hen- kom'n deit. Dat Eernuttöl in een Kasserolle doon de Zippel dorbinn'n answet'n, dat Fleesch dorto, good anbrod'n un met de Bröh afflösch'n. Inkok'n lot'n un af un an wat vun de Beer överhen geet'n un ok weller inkok'n lot'n. All't wat nu in de Kasserolle is dost nu in een Bräter. De Brootschiev'n dick met de Semp bestriek'n un met de Siet, wo de Semp op is op dat Fleesch legg'n. De Bräter in'n Aven doon, op Grill instell'n un so bi 45 Menuut överback'n bit dat Broot good brun worr'n is. Vör't Opdrag'n dat Broot met een flach Gavel or een Holtlöpel in de Stipp drück'n. Dorto givt dat dann Soltkantüffel un 'n good'n Rootwien.


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fischfilet in Boddermelk-Dill-Stipp


2 x 25og Fischfilet, fastkok'n,

2 x 45g Zippel

150 g Boddermelk dorför kann man avers

5o g Rahm ok Melk un Smand nehm'n

75 g Reis

2 El iesdrög'n Dill

1 El Gröönwoorbröh'

'n bet'n Peper, Solt, Öl, Zitroonsaap un Eet'nstievel, (Johannesbrotbuum, mookt nich dick)

So ward dat mookt:

Fisch halbeern un mit 'n bet'n Öl in de Pann kört scharp anbrood'n, rutnohm'n op'n Teller doon un affdeck'n. Nu in 'n de Pann de twee lüttsnied'n Zippel glosig anbrod'n, 'n bet'n Minerolwater dorto, krüd'n un Deckel boven ob. Nu denn Reis met de doppelt Menge Water un bet'n Bröh vör 8 Minut in de Microwell.

Wenn de Zippeln gor sünd, de vermengelt Boddermelk, Rahm, Gröönwoorbröh un de annern Krüder in de Pann. Denn Fisch nu in Mundgroot Stück snied'n un dorto. Hitt warn lot'n. Nochmol affsmeck'n, denn de Reis op'n Teller un de Fisch doon un de Stipp ut de Pann. Dorto gifft dat krall'n Iesbargsalaat.

Good'n Afftiet


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Füllt Pannkoken


4 Pannkoken brod'n

2oo g krüdet Mett met

45 g lütt snied'n Zippel

80 g kokt Kantüffel

1 Ei un Sempkörner vermengeln un nu jümmers 2 - 3 El op een Pannkoken doon, de beid'n Sied'n inslag'n un een Roll vun mook'n.

De 4 Pannkoken in een Kasseroll legg'n un met een fien Rahmtomaat'nstipp övergete.

2 Tomaat'n in Stick snied'n, bov'n op drapeer'n, met

2 El Smand un Peersill garneern un so bi 25 Menüt in hitt mookt'n Backaven bi 17oo smorgeln. Pass op, dat is bannig hitt op de Tung, avers

good'n Smacht.


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Smoorkohl


2 kg Wittkohl

500 g Mett, half un half

5 Zippel

2 Tl Kööm

1 El Planzenbodderfett

1 Wörpel Brodenstipp

1 El Gröönwoorbröh, Solt, Peper

Woans dat geiht:

Dat Mett in een Schöötel met een lütt snied'n Zippel, Peper un Solt vermengeln un in een grood Pann anbrod'n. So lang as bit dat alln's lütt Krümel sünd, nu de annern 4 Zippel lütt snied'n un ok denn Kööm dorto.

In de Twüschentiet denn Wittkohl in veer Deel' deeln, de Strunk rutsnied'n un nu de Kohl in Striep'n un lütt snied'n un aff in de Pann. Över de Kohl streist nu de Gröönwoorbröh un dorto noch so bi ¼ ltr Water. Deckel bov'n op un wenn dat Woter kok'n deit, de Hitt rünner dreih'n. Aff un an mol de Kohl ümdreihn. So no good twee Stünn is de Kohl denn wohl ok gor. Nu noch affsmeck'n met Peper un Solt, wenn nödig noch 'n bet'n Water dorto, schall nicht to drög ween. Alln's good vermengeln un nu op'n Teller dormet. Dorto gifft dat veel Soltkantüffel. Wat över is vun de Smoorkohl ward infror'n und 'n anner mool eet'n. Smeckt dann woller allerbest.


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fischfilet inpackt


32o g Fischfilet, fastkok'n

4 Schiev'n Schinken (groot' Schiev'n)

1 Zippel

1 El Planzenbodderfett

Zitroonpeper, Melk, Fondor


Woans dat geiht:

De Fisch in 4 Deel deel'n, jedeen op een Schinkenschiev legg'n. Dor överhen Zitroonpeper strein, een spirrig Schiev Zippel bov'n op un de Schinkenschiev an all veer Enn ümslaan. Dat de Fisch good inpackt is. Nu in de hitt Pann de Planzenbodderfett un wenn de ornlick hitt is den inpackt'n Fisch in de Pann. Scharp anbrod'n, ümdreihn un ok her scharp anbrod'n. Hitt rünner dreih'n. Nu de över bleeven Fisch un de Rest vun de Zippel lüttsnied'n un met in de Pann doon. Nu een Deckel op de Pann un sinnig smorgeln lot'n. No een kört Tiet 'n bet'n Melk över de Zippelfischlütt get'n un ok 'n bet'n Fondor. Wenn de Fisch nu gor is, markst wenn de Fischroll indrückst un de Dell woller trüch kom'n deit. Op'n Teller doon, de Zippelfischlütt nu noch affsmeck'n, 'n bet'n Melk viellicht noch dorto, över denn Fisch doon. Dorto gift dat Kantüffelsalaat no Modders Ort. Good Smacht


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kalkuunbost inwickelt


2 Stk Kalkuunbost

1 Stang Purree

2 Stk Zippel

4 Stk Schinkenschiev'n

2 Schiev Camembert

2 Tl Brood'npulver

1 Tl Planzenbodderfett

Fondor, Peper, Melk, Water


Woans dat geiht?

Kantüffel schellen un in kok'n Woter doon un Solt dorto.

Ut de Kalkuunbost een Bodderlikersteak mook'n, also halbeer'n. Opslaan un un met Fondor un Peper krüd'n.

De Purreestang rein mook'n un vun bov'n twee Stick affsnied'n un met de Kantüffel koken (blancheern), de so lang sünd as de Bodderlikersteaks breet un in jedeen een Stick vun de Camembert legg'n. Nu de vörher blancheert'n Purreestick dorop verdeel'n un inroll'n. Nu de Schinkenschiev'n as so'n Ziegelverband legg'n un de inrollt Kalkuunbost bov'n op un inroll'n. Nu de Zippeln utpell'n un met een Tl Planzenbodderfett in een hitt Pann ansmorgeln, de Rest vun de Purreestang lütt snied'n un ok dorto. Wenn de fast gor sünd, krüd'n met de Brood'npulver, vermengeln un 'n bet'n Sprudelwoter dorto. Nu de Gröönwoor in de Pann an'ne Siet schuven un de beid'n inrollt Kalkuunbost in de Pann un scharp vun all Siet anbrod'n, Hitt rünner dreih'n. Üm ok 'n bet'n Stipp to kreg'n ward över dat Gröönwoor so good 125 ml Melk get'n. Deckel op de Pann un alln's gor tehn lot'n. Wenn an de Siet de Fleeschsaap rutkom'n deit un ok de Camembert, is alln's gor. De Kantüffel op'n Teller doon un de Kalkuunbost dorto. De Gröönwoor noch mol affsmeck'n un met Peper krüd'n. Un op'n Teller dormet.< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Krümelhack un Arftenreis


250 g Hackfleesch halv un halv, or ok nur halv

1 Zippel

Peper,Sempkörner,Fondor,Semp , Worchesterstipp, Brood'npulver

75 g Reis

1 Tl Bröh dröög'

125 ml Melk

150 g Arften, infror'n


Woans dat geiht:

De Reis met de Bröh un 15o ml Water in de Microwell för 8 Minüt gor kok'n. De Zippel affpell'n un lütt snied'n un met 1-2 Tl Sempkörner, Peper un Semp un de Worchesterstipp vermengeln. Dorto nu dat Hack-fleesch un alln's good vermengeln. In de Pann dormet un good brod'n, bit dat Fleesch in lütt Klüt'n brod'n is. Brood'npulver dorto un de Melk. Opkok'n lot'n, wenn dat all to drög is, noch 'n bet'n Melk dorto. Nu mut ok de Reis gor sien. Avers nu möt de Arften noch ut Iesschapp hal'n, denn Barg in een Seep un met hitt Woter affspööl'n. Ünner'n Reis heven. De nu op'n Teller doon un met'n Löpel bov'n op drück'n, so dat dat een Kuhl gifft un dorin koomt nu de Krümelhack. Good'n Aftiet


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Brokkoli överback'n


5oo gr Brokkoli lütt mook'n un kört blancheer'n un in een füerfest' Form doon.

1 EL Smand,

1 Ei

4o gr Emmentaler Kees un Solt un Peper vermengel'n un över de Brokkoli geet'n un bi 2oo Graad överback'n.

Dorto giff man een fein Baguett.

Good Afftiet


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Wittbroot met Knoot un Ei

4 Schiev Wittbroot rösten met 'n bet'n Bodder insmeer'n

2 Schiev'n met Salaat ut

1oo gr Knoot

1 Ei, overs hart mut et sein, in Schiev'n

2 Tl Pistazien

4 Stang Spoors in Stück bov'n op doon. Met Zitroon, Peper un Cayennepeper krüd'n.

De anner'n beid'n Schiev'n nu boven op un vun Hart'n rinbiet'n.


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kalkuunbost met Verbaast


2 Kalkuunbost Stick

75 g Reis met 15o ml Water in de Microwell, 8 Min

3 a 45g Zippeln

1 Stang Purree (2,5 -3 cm)

2 El Smand

125 ml Melk

2 Schief Gauda

2x1 Tl Bodderplanzenöl

'n bet'n wat vun Kurkuma, Fondor, Grillkrüder, Chilipuder,Gröönwoorbröh un Water

Woan dat geiht:

De Zippeln lüttsnied'n in een hitt Pann, met 1 Tl Bodderplanzenöl glösig brod'n, dat Gröön vun de Purree-stang lüttsnied dorto. Nu de Reis wo bov'n seggt in de Microwell, krüd'n met Gröönwoorbröh. De Zippeln in een Pott un noch'n bet'n kok'n met de Smand un de Half vun de Melk un een Tl Kurkuma un 'n bet'n Chilipuder dorto. In de Pann nu de anner Tl Bodderplanzenöl un de Rest vun de in lütt Striep'n snid'n Purreestang met de Grillküder anbrod'n un 'n bet'n Water dorto. De in de Twünschtiet opduut'n Kalkuunboststick met Fondor krüd'n un ok in de Pann un vun beid' Siet brod'n. Nu denn Grill in Backaven hitt mook'n. De Zippeln met'n Pürreerstab lütt mook'n un affsmeck'n. Dorvun op jedeen Kalkuunbost 2 El bov'n op doon un affdeck'n met je een Schief Kees. Ünner'n Grill. De Rest vun de Melk to de överbleev'n Zippeln. Nu de Reis in de Pann to de Purree un anbrod'n. So, nu de Reispurreevermengelt op'n Teller, de Kalkuunbost ut 'n Aven dorto un de Zippelstipp dorüm verdeel'n. Dorto een krall'n Feldsalaat, Good Smacht


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Gröönwoorpann (Purree)75 g Reis met

15o ml Water för 8 Minut' in de Mikrowell un nu

1 Stang Purree lütt snied'n, met Woter rein mook'n in

1 Tl Planzenbodderfett in een Pann gor smorgeln,

10 Oliven ahn Steen lütt snied'n

1 Tl Brod'npulver un

50 ml Mineroolwoter

1 Tl lütt mookt Sempkörner ut de Möhl

½ Tl Kaneel

1/3 Fetakees lütt snied'n un ok

½ Gavel gröön indisch Krüderpast in de Pann, alln's goot vermengeln un denn nu gor'n Reis ok met dorto

100 g Arften, ut'n Iesschapp dorto de

50 ml Melk rin doon, kunn ok 'n bet'n mehr sien, dormi dat nich si dick is.

Good Smacht

<trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ei un Tomaat met Apetietselt


1 Schiev Swattbroot

1 Blatt Iesbargsalaat

1 lütt hartkokt Ei (12 Min.)

2-3 Apetietselt

1-2 Tomaat'nschiev'n

Snittlauch un groff root'n Peper


Woans geiht dat?

Dat Broot met Bodder striek'n un een Blatt Iesbargsalaat bov'n op legg'n. Dat Ei in Schiev'n snied'n un licht överlappt bov'n op doon un de Apetietselt ok dorop doon. Un nu met de Tomaat'nschiev'n un de Snittlauch un de root Peper garneer'n.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fischfilet op Zippel-Banane in Rahmstipp

2x 160 g Dorschfilets, Lachs or een annern Fisch
1 fest' Banane
2x 45 g Zippel,

1 Lauchstang or annert Gröönwoor

3 EL lüttmookt Manneln / Eerdnööt
1 Becher seut'n Rahm met
2 vull TL Dill-Semp-Stipp or wenn dat nich door is, to den 1vulln Teelööpel Semp, een TL Dillspitzen
100 g rieven Kees, Emmentaler
Zitronensaap vun 1-2 Zitronen Solt, Peper


un so mookt wi dat:

De Manneln in een Pann met't bet'n Bodderfett un rösten, dorto nu de lütt mookt Zippeln un de in Striep'n snied'n Lauchstang. Ornlik anbrod'n, nu de in Schiev'n snied'n Banane dorto, den met 'n bet'n Peper un Fondor (Solt) krüdet un in Stick snied'n Fisch bov'n op , de vermengelte seute Rahm över henget'n, den riev'n Kees doröver verdeel'n, Deckel op de Pann, de Hitt lütt stell'n un vör sik henbrodel'n lot'n. Dorto givt dat dann Reis un gröön'n Salat.

< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Een bannig fix Pann

Pann hitt mook'n,

een Koffilöpel Öl rin, to de glick'n Tiet een Tass Ries met twee Tass Woter un'n bet'n Instantbröh vör 8 Min.

in de Microwell

Twee grood Zippel, lütt mook'n un in de Pann un brood'n,

een Koffilöpel bruun Stipppuder dorto, wenn de Zippel glosig is, 'n bet'n Woter dorto un Deckel op de Pann un kok'n lot'n.

Wenn dat Woter inreduzeert is, de Zippeln op een Siet schuv'n,

2oo gr Kalkuunbost in Wörpel snied'n un met Fondor un Curry krüd'n un in de Pann op de free Stee. Scharp anbrod'n.

Noch 'n bet'n met Petersill un Peper krüd'n un nu noch

Twee Koffilöpel Smand dorto, Zippeln un Samand vermengeln un alln's op'n Teller doon. Nu is ok de Ries fardig,

dorto un opdrag'n.

#< trüch


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Höhnermägen met Poggenstohl


25o g Höhnermägen

3o g drög't Poggenstohl

1oo g Zippel

15o g Purree

1o g Öl

1o g Planzenbodderöl

125 ml Wittwien

2 El Smand

Water,Solt, Peper, Krüder


Woans dat geiht:

De Pilze in een Pott doon un mit hitt Water opfüll'n un so bi 10 Min. stohn lot'n.

Nu de een Pann mit de Öl hitt mook'n un de lütt snied'n Zippel un mit Brod'nsaappulver anbrood'n un aff un to mit Water afflösch'n. De Pilze dorto, krüd'n met Peper un Solt, Deckel op de Pann un de Hitt rünnerdreihn un smorgeln lot'n. Een anner Pann hitt mook'n, dat Planzenbodderöl rin un de halbert'n Höhnermägen dorto un bannig scharp anbrood'n. Ok krüd'n met Peper un Solt, aff un an 'n bet'n Wittwien dorto to'n afflösch'n. Wenn alln's good gor is, de Rest von de Wittwien un een Esslöpel Smand dorto, vermengeln, rünner von't Füer. De anner Esslöpel Smand kummt nu to de Pilze, ok vermengeln, afsmeck'n un op'n Teller doon, de ansmoort'n Höhnermägen dorto un opdrag'n

< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Gröönwoorsalaat


½ geel Paprika

½ rood Paprika

5o g Wörtel

5o g Sellerie

5o g Bloomenkohl

5o g Ziegenkees

da ward lüttsnied'n, in Wörpel, so lütt as Jo dat mookst un kummt in de Schaal mit


1bit 2 El Öl

1bit 2 El Essig

Solt, Peper, Chilipuder un Water

alln's mit'n anner vermengeln


< trüch

******************************************************


Gurkensoop


½ gröön Gurk , de halvig Meng' an

suur Gurk

100 g Zippel

15o g Rahm

15o g Melk

Peper, Fondor, (Dill) Öl


Jou un so ward dat mook't:

De Zippeln utpuul'n un lütt snied'n, un in'n Pott met hitt mook't Öl ansmorgeln, gloosig, nu de gröön un suur'n Gurk in Wörpel lütt snied'n un ok dorto, kört met smorgeln. Opfullt ward dat met de Rahm un de Melk. Alln's ward nu met soo'n Pürreermaschin lütt mook't. Met Peper un Fondor (ok Dill) affsmeck'n, op'n Teller doon un opdrag'n. (Melk un Rahm brukst jo ok nich alln's rindoon, denn ward de Soop nich so spirrig.) Good Smacht


< trüch


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Gröön' Gurk'nsoop


25o g gröön Gurk

25o g Joghurt/Kefir 1,5% Fett

50 g Suur Rahm/Smand 1o % Fett

12 Wallnööt or anner Nööt

45 g Zippel

1 TL Öl, Dill, Solt, krall Peper


So mook'n wi dat:

De Gurk langsiet halber'n un de Karn rutklein un dann in lütt Wörpel snied'n, in een Schöttel doon un 'n bet'n Solt överhen strein. De Schöttel ins Köhlschap stell'n bit de Gurk Water treckt hett. Da Water affget'n un de Wörpel no'n bet'n ut drück'n.

De Zippel bannig lüttsnied'n, de Joghurt /Kefir un de suur Rahm/Smand tohoop don un alln's vermengeln. Nu de Nööt lüttmook'n un de Dill, ('n bet'n Dill opwohrn), to de Soop doon. Nu noch dat Öl ünnerslaan un krüden. To'n Enn de Gurk'n ünner hev'n, kolt stell'n. Vör't opdrag'n no de överblev'n Dill över streien.


< trüch


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Suurkohllachs


3oo g Lachs

25o g Kantüffel

3oo g Suurkohl

80 g Appel

15o g Zippel (dree Stick)

1 El Smand

1 El Kööm un 'n bet'n Solt, Peper

2 Kappen Pernod (Vun de Verschluß) un Fondor

2x1 EL Öl

1 EL Bodder

1 El Mehl

1 EL Dillspitzen

1 El Brod'npulver

125 ml Melk

125 ml Water


So geiht dat an:

De Kantüffel schell'n un met Solt opsett'n, is kloor. De Suurkohl ut de Büß klei'n un met'n bet'n Öl opsett'n. De Zippeln ut de Pell' puul'n, in lütt Stick snied'n un met Öl un de Kööm in een hitt Pann doon, de Brod'npulver dorto, 'n bet'n looter 125 ml Woter dorto, Deckel op de Pann un ornlick smoorn lot'n. Een lütt'n Pott opsett'n, de Melk rin, de Halv vun'n schellt'n, ut karnt'n un lütt snied'n Appel dorto. Opkok'n lot'n, 'n bet'n vun Füer treck'n, sonst geiht se (de Melk) överhen. Wenn de Zippel scheun brun sind, twee El dorvun in de Pott met de Melk un alln's pürreer'n. Dorrin kummt nu de twee Kapp'n Pernod or ok 'n bet'n mehr, wenn de Smak nich utreck'nt is. Met Solt, Peper un Fondor affsmeck'n. De anner'n Zippeln un ok de Appels to de Suurkohl doon un ok 2-3 Sprütt Söötstoff or 'n bet'n Sugger. In de hitt' Zippelpann nu de Bodder un de in 2 cm groot Stick snied'n, met de Dill un de Mehl un Peper un Solt vermengelt'n Lachs in de Pann met de hitt Bodder un man bannig brun brod'n. Nu koomt alln's op 'n Teller un wenn de Lachs ut de Pann is, in de nu noch 'n bet'n Melk to'n afflösch'n un dat mook wi noch to de Stipp. De nu över de Lachs verdeel'n un good'n Smacht.


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Schnüsch


Dat is een Holsteensch'n Soop


250 g Kantüffel

150 g Wörtel

15o g Kohlrabi

15o g gröön Bohn (Deepköhlkost)

könn'n ok anner Bohn sien

15o g Arften (Deepköhlkost)

¾ Ltr Water

8o ml Melk

1 El Öl

1 El Bodder

½ Bund Petersill, 'n bet'n Solt un Peper


Woans dat geiht:

Alln's Gröönwoor in Wörpel snied'n, met dat Öl kort scharp anbrod'n, met dat Water afflöschen un met de Bohn nu gor kok'n, so bi twintig Menuut. Wenn dat Gröönwoor nu gor ist, met de warm Melk överget'n un met Peper un Solt affsmeck'n. De Bodder, de lütt snied'n Petersill un ok de Arften dorto, de sind dann noch bannig krall, ünner heven. Dorto is good Schinken or Matjes, ik do avers Lachs or Knoot glieks met in'n Pott.


< trüch


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tomaat'nsoop


Dat mööt hochrechnet ward'n, so as Vörsoop regnet man in so'n Sooptaß twee Kell un woveel Se as Besöker hest weet ik nich. Ik schriev also mol op wat för twee Lüü dorto hört. Un för mehr Lüü' rekst de Todaten even hoch.

1 (50g) Zippel lüttsnied'n un met'n bet'n Öl glasig smorgeln, den

25o g Tomaat'nsaap dorto un de Zippeln püreern, nu

2oo g Pizzatomaat'n, or schellt un lüttsnied'n Tomaat'n, dorto.

1 lütt Büß Tomaat'nmark un so

1-2 Sprütt Tabasco dorto un nu kommt no

1 riep Banane lüttsnied'n dor rin, krüden met Petersill, Basilikum 'n bet'n Solt un Peper un

½ Beker Rahm ünner röhr'n. Kört opkok'n lot'n un to'n opdrag'n een Klacks Smand bov'n op un 'n bet'n lüttsnied'n Snittlauch. Jo un wenn Se dat alln's noch bet'n fickelienscher mook'n wullst, deist in de Soop Knoot or Lachsstick rin, smeckt ganz prima. Good Smacht


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Zippelmangopann


150 g Pennenudeln för twee Lüüd opset'n on gorkok'n un in de Twüsch'ntiet

1(6og) Zippel lüütsnied'n un in een Pann met'n bet'n Öl glaasig smorgeln.

1 Mango vun'n Karn aff- un in lütt Stick snied ok in de Pann,

1 Appelsien filetieren un ok in Stick snied ok dorto.

15o g Rahm in de Pann un met Solt un Peper krüden. Nu de

2oo g Shrimps/Scampis dorto, warm ward'n lot'n.

De Nudeln nu op een Teller verdeel'n un de Zippelmangopann överhen doon.

Good'n Smacht


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Gröön Bohn'npann


16o G Kantüffeln in lütt'n Wörpel kok'n.

45o g gröön Bohn'n in hitt Water met

1 Tl Bohn'nkruut bittfast kok'n, in de Twüsch'ntiet 'n Pann hitt mook'n un

3 El Plant'nöl met Buddersmack rindoon un

4 Fröhlingszippeln in lütt Krings un

1 Fleeschtomaat lüttsnied'n un dor rin. Wenn De Bohn'n gor

sünd, moogst de ok in de Pann,

1 El Brod'npulver (or een Brunstippwörpel) dorto

3 El Plant'nöl met Buddersmack rindoon un över all

1 Tl Sucker strei'n, karamelisieren lot'n un gor smorgeln un denn

2 EL Smand dorto un so'n bet'n Tabasco un wenn nich noog Stipp dorbi rutkom'n is, noch'n bet'n Melk dorto. Nu sünd jo ok de Kantüffeln gor un dorto kommt noch 'n bet'n lütt mookt Petersill. Alln's op 'n grood'n Teller anrichten un opdrag'n. Good Smacht


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kees un', bet'n wat dorünner


Dorto höört:

2oo g Spoors

15o g Knoot

12o g Kees, Emmentaler raspelt

1oo g Nudeln

45 g Zippel

1 EL Öl

1 El Bröh

½ Tl Brod'nsaappuder


Woans dat geiht?

De Nudeln in hitt Woter met de Bröh gorkok'n. Dat Öl in een Pann hitt mook'n un de Spoors in lütt Stick (3-4cm) snied'n dorto un ok de lütt mookt Zippel un glieks de Brod'saappuder dorto, Deckel bov'n op un töv'n. De Knoot ut de Büdel' över'n Seef met hitt Woter dat Ies affwasch'n. Wenn de Nudeln gor sünd un ok de Spoors, alln's bittfast, denn de Nudeln affget'n un met in de Pann doon. Nu ok de Krüder dorto un affsmeck'n, nu de Knoot dorto, good vermengeln, geiht am best met'n Deckel op de Pann un gau hen un her schüddeln. Wenn nu alln's good gor is un Smack hett, dann doon wi de een Portion op de een Teller un strein de Kees överhen un aff in de Microwell, 45 Sek un de anner Portion ut de Pann op de anner Teller un wie mook'n dat wie met de 1. Teller. Dat ward hitt opdrag'n un dorto gift dat een fresch Achternna. Good Smacht


< trüch


<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Sülverlenk un Bilag

4oo g Sülverlenk

8o g Kohlrabi

3o g Purree

15o g Kantüffel

45 g Zippel

2o g Rahm

20 g Bodder

6o g Melk , Eet'nstievel,Peper un Solt

'n bet'n Öl 'n bet'n Worchesterstipp,


Jou un wo mookt wie dat?

De Kantüffeln schell'n un gor kook'n, dat Gröönwoor alln's reinmook'n un de Purree, de Kohlrabi in 4 cm Stick' snied'n un dann in lütt Stick'. De Zippel gaanz lütt snied'n un in een lütt'n Pott met dat Öl glöösig brod'n, de Melk dorto. De Purree un de Kohlrabi ok dorto un alln's gor kok'n. Met de Peper, Solt un de Worcesterstipp aff smeck'n. Wenn de Kantüffeln gor sünd, 'n bet'n Bodder in een Pann un de Kantüffeln in de hitt Bodder anbrod'n, Dorto no de Sülverlenk doon un kört vun all Sied scharp anbrood'n. De Rahm nu in de Pott met de Gröönwoor un op een Teller anrichten un bov'n op de Sülverlenk un ümto de Kantüffeln. Good'n Smacht


< trüch

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>


Dat is nu to düsse Tiet, de Matjestiet, dat best wat mi infall'n is, probeer mol ut un segg mi Bescheed wenn't good wohr.

Knud‘s Matjespott

för twee Lüüd


6 Stk Matjesfilet

2oo g Rahm

50 g Zippeln

2 hartkokt Eier

300 g Puulkantüffeln

200 g dicke Bohnen

2 El Bodder

2-3 El Zitroonsaap


Woans geiht dat,

de Kantüffeln, lütt möt se sien, opset'n un gor kok'n un in de Pott ok glieks de Eier met rin. Dat mook'n wie ok met de dicke Bohnen, ik meen in Pott un gor kok'n. Wenn so all't no 15 Min gor is, ünner kolt Water affschreck'n un affpul'n. De Kantüffeln nu in een Pann mit 1 ½ El Bodder smorgeln bit se vun all'n Sieden goldgeel sünd. In een anner Pann een halvig El Bodder hitt mook'n un dor bin'n de lüttsnied'n Zippeln glasig brod'n. De dann met de Rahm afflösch'n un met Peper affsmeck'n, de dicken Bohnen, de lüttsnied'n Eier un de Zitroonsaap dorto, avers oppass'n, nich toveel, avers smeck'n schall man em doch. De Matjesfilet in de Twüsch'ntied in 1,5 bit 2 cm grood Stick snied'n un in een grood'n Pott doon. De Saken ut de anner Pann nu to de Matjes doon un alln's met'n anner vermengeln. De Kantüffeln nu op'n Teller doon, so'n fein'n Kring mook'n un in de Mitt' koomt nu de Matjespott. Dorto moogst een krall'n Salaat or giff dorto een köhl't Beer. Good'n Afftiet


< trüch